Wensen of vragen? Neem contact op: 074-2661419 (slagerij)
Inloggen
Twents Vakmanschap Sinds 1931 Producten uit eigen worstmakerij

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Slagerij Traiteur Jacobs. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Slagerij Traiteur Jacobs te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Slagerij Traiteur Jacobs zijn vrijblijvend. Slagerij Traiteur Jacobs accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Slagerij Traiteur Jacobs behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Slagerij Traiteur Jacobs behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Slagerij Traiteur Jacobs zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Slagerij Traiteur Jacobs ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Slagerij Traiteur Jacobs daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Slagerij Traiteur Jacobs aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Slagerij Traiteur Jacobs een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Slagerij Traiteur Jacobs.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Slagerij Traiteur Jacobs de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Slagerij Traiteur Jacobs wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Slagerij Traiteur Jacobs. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Slagerij Traiteur Jacobs zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Slagerij Traiteur Jacobs, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Slagerij Traiteur Jacobs over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Slagerij Traiteur Jacobs opgave doet van een adres is Slagerij Traiteur Jacobs gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht (bezorg-)adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Slagerij Traiteur Jacobs
Azelosestraat 70
7621 BB Borne

Aansprakelijkheid
Slagerij Traiteur Jacobs is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Slagerij Traiteur Jacobs is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Slagerij Traiteur Jacobs komen. Slagerij Traiteur Jacobs draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Slagerij Traiteur Jacobs eveneens geen verantwoordelijkheid. Slagerij Traiteur Jacobs is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Slagerij Traiteur Jacobs, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Slagerij Traiteur Jacobs. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Slagerij Traiteur Jacobs uitgesloten.

Diversen
De klant van Slagerij Traiteur Jacobs dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Slagerij Traiteur Jacobs geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Slagerij Traiteur Jacobs garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Slagerij Traiteur Jacobs het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Slagerij Traiteur Jacobs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Slagerij Traiteur Jacobs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Slagerij Traiteur Jacobs geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Slagerij Traiteur Jacobs. Niets uit uitgaven of publicaties van Slagerij Traiteur Jacobs mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slagerij Traiteur Jacobs.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Slagerij Traiteur Jacobs en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Slagerij Traiteur Jacobs te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Slagerij Traiteur Jacobs te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Slagerij Traiteur Jacobs
Azelosestraat 70
7621 BB Borne
074-2502190

Twents Vakmanschap Sinds 1931 Producten uit eigen worstmakerij

Veilig betalen: